Algemene voorwaarden

Opgesteld op 1 augustus 2017. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 – Gegevens aanbieder

Love, Peace & Joy
Waterstraat 8
7201 HN Zutphen
Tel. 06 – 23 49 25 3 2

E-mailadres: info@lovepeacejoy.nl
Website: www.lovepeacejoy.nl

KvK-nummer: 50184652
BTW-nummer: 129365373B03
IBAN: NL91 BUNQ 2291 1696 61
BIC/SWIFT: BUNQNL2A

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Love, Peace & Joy en op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Love, Peace & Joy.
 2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Love, Peace & Joy geeft de klant te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
 3. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond, foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Love, Peace & Joy niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Love, Peace & Joy en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is geplaatst.
 2. Love, Peace & Joy is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Love, Peace & Joy heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.

 1. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
 2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Love, Peace & Joy retourneren, conform de door Love, Peace & Joy verstrekte instructies.
 3. De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de bezorgkosten. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door Love, Peace & Joy zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:

 • In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen;
 • Reeds gebruikte artikelen en gedragen of gewassen kleding;
 • Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
 • Artikelen waaruit het label verwijderd is.

Artikel 7 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Love, Peace & Joy zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
 3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, Bancontant / Mister Cash, Sofort Banking, PayPal, overboeking of Billink (zie separate alinea).
 2. Bij betaling via iDEAL of PayPal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
 3. Bij een overboeking via het bank- of girorekening van de klant kan het een paar werkdagen duren voordat de betaling bij Love, Peace & Joy binnen is. De order wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.
 4. Love, Peace & Joy behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 5. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Love, Peace & Joy de order goed ontvangen heeft.

Betalen via Billink (achteraf betalen)

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Love, Peace & Joy in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Artikel 9 – Levering en verzending

 1. Love, Peace & Joy neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
 2. Love, Peace & Joy streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.
 3. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal Love, Peace & Joy dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 5. Alle bestellingen gedaan bij Love, Peace & Joy worden verzonden via De Fietskoerier of PostNL.
 6. Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (dit wordt altijd uitdrukkelijk bij het artikel vermeld), dan wordt de volledige bestelling verzonden op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan Love, Peace & Joy de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 10 – Garantie

Love, Peace & Joy staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die bij een bestelling kenbaar worden gemaakt aan Love, Peace & Joy worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling. Love, Peace & Joy doet haar uiterste best privacygegevens te beschermen. Gegevens van klanten worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van de eventuele verzendpartijen waarmee wordt samengewerkt en uitsluitend met het doel een vlotte afhandeling van de verzending en bezorging te bewerkstelligen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Love, Peace & Joy daar niet aansprakelijk voor.

Artikel 12- Winacties

Door deelname aan winacties van Love, Peace & Joy gaat de deelnemer automatisch akkoord met de voorwaarden die hieronder worden genoemd:

 • Over de uitslagen en toekenning van prijzen voortvloeiende uit winacties kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Uitslagen worden indien van toepassing gebaseerd op loting of naar keuze van Love, Peace & Joy (afhankelijk van het type winactie), daaraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
 • De naam van de winnaar kan door Love, Peace & Joy vermeld worden op de website of social media.
 • De winnaar van de prijs geeft Love, Peace & Joy toestemming om kosteloos eventuele foto’s of andere geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken en tevens in te zetten bij promotionele activiteiten via diverse (social) media en de website.
 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • Love, Peace & Joy is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deze niet conform deze voorwaarden handelen of indien zij het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Elke prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere artikelen.
 • Per winactie wordt een looptijd vermeld op de betreffende webpagina of facebookpagina.
 • De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail. Na ontvangst van eventuele adresgegevens wordt de gewonnen prijs verzonden. De winnaar kan tot uiterlijk één week na de bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • Love, Peace & Joy mag naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de winacties of een specifieke actie in het bijzonder wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie staken, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie zal door Love, Peace & Joy op de daarvoor betreffende webpagina of social media bekend worden gemaakt.

Artikel 13 – Klachtenregeling

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Love, Peace & Joy, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In geval van een geschil of een klacht zal Love, Peace & Joy deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.